ತಂದೆಯೇ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ದರಿದ್ರ ಆಟವಿದು ! P2- Matka Gambling In Raichur

ತಂದೆಯೇ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ದರಿದ್ರ ಆಟವಿದು ! P2- Matka Gambling Raichur Visit Us at: ►Facebook: ►Twitter: ►Website: Check out the latest news from Karnataka, India and across the world. Latest Trending news on Sandalwood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle &…

Deep Dive On Bookmaking With Matthew Holt | Sports BIT | Gambling News

On the Thursday, Aug. 17 Sports BIT Show, Teddy Covers & Pauly Howard share Part 3 and the finale of their interview with gambling expert Matthew Holt. What are the truths, and the myths, of bookmaking? Holt will share his…

More Sports Betting Talk With Matthew Holt | Sports BIT | Gambling News

On the Wednesday, Aug. 16 Sports BIT show, Teddy Covers & Pauly Howard share Part 2 of their in-depth interview with gambling expert Matthew Holt, who touches on several subjects from the sports betting world. Join Our Free $25,000 NFL…

Matthew Holt Talks Game Fixing | Sports BIT | Gambling News

On the Tuesday, Aug. 15 Sports BIT show, Teddy Covers & Pauly Howard are joined by sports gambling expert. He chats about potential game fixing in the sports world. For example, the Las Vegas betting take on the McGregor-Mayweather fight…